Nazistveteran från Boden dömd för hets mot folkgrupp

Browse By

Ännu en anmälan av Juridikfronten har lett till att en företrädare för nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) dömts för brottet hets mot folkgrupp.

I december 2016 anmälde Juridikfronten en viss Bo Nilsson till Polismyndigheten för hets mot folkgrupp. Nilsson är kandidat till kommunfullmäktige i Boden för NMR:s parlamentariska gren. Nilsson var delaktig i grundandet av Sverigedemokraterna (SD) och var under en tid partiets vice ordförande, men har lämnat SD till förmån för NMR. Nilsson beskrivs inte sällan som en veteran inom den nationalistiska rörelsen.

Juridikfrontens anmälan avsåg att Nilsson, under en intervju med nazistiska Nordfront media, burit ett tygmärke på ena ärmen föreställande Totenkopfsymbolen, med en röd ring runt. Detta skedde den 12 november 2016 i samband med att NMR höll en demonstration i Stockholm. Intervjun publicerades den 1 december 2016 på Youtube. Totenkopfsymbolen användes av den del av SS, SS-Totenkopfverbände, som administrerade de nazityska koncentrationslägren, och symbolen måste anses starkt förknippad med den tyska nationalsocialismen och dess utrotningspolitik.

Anmälan ledde till åtal och huvudförhandling i målet skulle ha ägt rum den fjärde maj i år vid Luleå tingsrätt. Genom sitt dåvarande ombud, nazisten Robert Eklund, framställde dock Nilsson en jävsinvändning mot rättens nämndemän. Nilsson hävdade att dessa var att beteckna som ’politiska motståndare’ till honom och att det därmed förelåg en jävssituation. Detta fick till följd att huvudförhandlingen sköts upp till den 25 oktober i år.

Efter att huvudförhandling väl kommit till stånd meddelade Luleå tingsrätt dom i onsdags (8/11), tidigare i veckan. Tingsrätten fann Bo Nilsson skyldig till hets mot folkgrupp. Åklagaren yrkade på straffansvar för hets mot folkgrupp av normalgraden. Gärningen bedömdes dock av tingsrätten som ringa brott och påföljden bestämdes till 100 dagsböter.  Tingsrätten beslutade även att Nilssons tygmärke med Totenkopfsymbolen, som tagits i beslag av polisen, ska förverkas.

Tingsrätten fann inte att det var styrkt att symbolen på Nilssons ärm hade spridits till deltagare under demonstrationen i november 2016, eftersom Nilsson befunnit sig i ett tält under intervjun. Däremot ansågs det styrkt att det brottsliga meddelandet spritts genom Youtube.

Bo Nilsson invände mot åtalet och gjorde gällande att han varit ovetande om att intervjun skulle spridas på Youtube och menade att han bara varit införstådd med att den skulle synas på Nordfront. Tingsrätten slog dock fast att eftersom Bo Nilsson ställt upp på intervjun och varit införstådd med att den skulle publiceras, så omfattade hans uppsåt en sådan spridning som krävs för straffansvar.

En intressant aspekt av målet är att historieprofessorn Dick Harrison åberopades, av åklagaren, som sakkunnigvittne avseende Totenkopfsymbolens historiska betydelse.

Domen kommenterades av Nilssons försvarare i Norrländska Socialdemokraten (NSD). Han gjorde då gällande att fallet var unikt och att Totenkopfsymbolen aldrig tidigare underkastats domstols prövning.

Spridning av just Totenkopfsymbolen har dock ansetts straffbar i tidigare rättspraxis, däribland Hovrätten för Övre Norrlands dom 1997-01-28 i mål nr B 118/96 och tidigare i Uppsala tingsrätts dom 1996-03-08 i mål nr B 516-96.