Browse By

Fällande dom mot NMR-medlem fastställd i hovrätten

I mitten av juni kunde Avsnitt rapportera om att en medlem i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) dömts för hets mot folkgrupp vid Göteborgs tingsrätt. Åtalet föranleddes av en anmälan från Juridikfronten och gällde en så kallad mem som en 34-årig kvinna hade laddat upp på Twitter.

Domen överklagades av 34-åringen till Hovrätten för Västra Sverige och huvudförhandling i målet hölls den 8 november. En oenig hovrätt avkunnade en vecka senare dom och fastställde tingsrättens domslut avseende såväl skuldfrågan som påföljd, vilken stannade vid villkorlig dom och 40 dagsböter å 50 kr.

Noterbart är att kvinnan genom hela processens gång valt att föra sitt eget försvar. Detta trots att kostnaden för en försvarsadvokat med största sannolikhet hade stannat hos staten. Efter att ha vidgått omständigheterna kring gärningen i ett polisförhör har hon i domstol reviderat sin hållning och påstått att det funnits andra personer som skulle haft tillgång till hennes konto på Twitter. Hon har bland annat försökt implicera andra i NMR genom att hävda kontot var kopplat till Nordfront.

Huruvida 34-åringen har för avsikt att överklaga domen eller inte är så vitt Avsnitt kunnat utröna inte känt. Det får under alla omständigheter ses som osannolikt att Högsta domstolen skulle medge prövningstillstånd.