Mål om nazistplakat prövas av Högsta domstolen

Browse By

Som Avsnitt tidigare rapporterat företräder den ideella föreningen Juridikfronten medieexperten Willy Silberstein i ett mål rörande ett plakat som användes vid en nazistdemonstration den 30 september 2017 i Göteborg.

På de plakat som hölls upp av nazisterna under demonstrationen, vilken anordnades av Nordiska motståndsrörelsen, utpekades Silberstein – tillsammans med åtskilliga andra politiker, journalister och personer med judisk bakgrund – som “förbrytare”.

Både Göteborgs tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige har konstaterat att budskapet på plakatet med Willy Silbersteins namn, bild och texten “förbrytare” utgör brottsligt förtal. Domstolarna har dock valt att inte besluta om konfiskation av plakatet, eftersom de ansett att det inte varit ställt bortom rimligt tvivel att plakatet är en tryckt skrift. Beviskravet “ställt bortom rimligt tvivel” är det beviskrav som tillämpas i brottmål.

Juridikfronten menar att domstolarna har tillämpat ett för högt beviskrav för den typ av mål det rör sig om. Därför överklagades Hovrätten för Västra Sveriges dom till Högsta domstolen (HD).

Måndagen den 10:e december meddelade HD att Silberstein beviljas prövningstillstånd, alltså att HD kommer att pröva överklagandet i sak. HD erhåller omkring 5 000 överklaganden per år och endast cirka 100 av dessa får prövningstillstånd. För att HD ska pröva ett överklagande krävs att domstolen bedömer att det gäller en prejudikatsfråga, det vill säga en fråga där det behövs rättslig vägledning, eller att det föreligger synnerliga skäl.

HD beslutade även att Justitiekanslern, som är exklusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål, ska beredas tillfälle att yttra sig över målet i HD.