Hyllningar av nationalsocialismen och hets mot folkgrupp

Browse By

I och med att Svenska Motståndsrörelsen genom organet Nordfront ondgör sig över Justitiekanslerns beslut att åtala Fredrik Vejdeland för hets mot folkgrupp, bestående bland annat av hyllningar till nationalsocialismen och Adolf Hitler, vill vi kort förtydliga gällande rätt, och därmed visa att SMR saknar fog för sitt tal om att Justitiekanslern skulle vilja införa något förbud som inte redan finns.

Sammanfattningsvis är det tillåtet att vara nationalsocialist (nazist) i Sverige idag, och att kalla sig nationalsocialist. Det är också tillåtet att sakligt och vederhäftigt diskutera nationalsocialismen, och även att plädera för den sakligt. Det är däremot inte tillåtet att framföra sådana hyllningar till nationalsocialismen, som människor i allmänhet uppfattar som kopplade till Tredje riket och till den dåvarande nationalsocialistiska ideologins idéer om rasöverlägsenhet och rashat och som ”också förknippas med en allmän nedvärdering av andra folkgrupper än den nordiska” (Högsta domstolen). Man kan sprida nedvärderande budskap även genom att bära eller förevisa vissa symboler. Det är således inte tillåtet att bära armbindlar med hakkors (se t.ex. Hovrättens för Västra Sverige dom 2005-12-30 i mål nr. B 2732-05, om Svenskarnas partis Kurt Linusson), örn med lagerkrans och odalruna, eller varghake (RH 1998:77). Det är inte heller tillåtet att skrika ”sieg heil” eller ”heil Hitler” bland folk, eller bland folk göra s.k. Hitlerhälsning (romersk hälsning). Även ”modiferade Hitlerhälsningar” med knuten näve och ”hell seger” istället för ”sieg heil”, har i praxis ansetts utgöra hets mot folkgrupp. Att jämförliga hyllningar av Hitler och nationalsocialismen (som ”leve Hitler” eller ”leve nationalsocialismen”) är brottsliga, utgör en logisk konsekvens av tidigare praxis.

Justitiekansler Anna Skarhed har varit justitieråd i Högsta domstolen, bland annat vid behandlingen av Den svenske nationalsocialisten-fallet år 2007, så det föreligger knappast någon risk för att hon inte känner till gällande rätt på området.

Rättsfall i urval

Björn Björkqvist, numera medlem i Svenskarnas parti (tidigare propagandachef i Nationalsocialistisk Front), hade i Visby på allmän plats burit kläder med ”solkors, kugghjul och sädesax, bältesspänne i form av solkors, märke för Frisinnade unionspartiet, metallmärke föreställande solkors, tygmärke örn med odalruna, pinsmärke föreställande Livets träd och pinsmärke föreställande odalrunan”. Högsta domstolen ansåg att örnmärket hade en tydlig koppling till Tredje riket, att vissa symboler, som örnmärket, ”anses vara starkt förknippade inte endast med de nämnda rörelserna i och för sig utan i hög grad också med idéerna om rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förbundna med dessa rörelsers ideologi”. Därmed uttryckte örnmärket ”allmän nedvärdering av andra folkgrupper än den nordiska” och de andra symbolerna förstärkte budskapet. Björkqvist dömdes för hets mot folkgrupp (NJA 1996 s 577).

Bland andra Anders Ärleskog, idag vice ordförande i Svenskarnas parti och tidigare medlem i riksledningen för Nationalsocialistisk Front, hade år 1996 hållit en demonstration för Hitlers ställföreträdare, den 1987 avlidne Rudolf Hess. Personerna hade burit nazistiska symboler, gjort s.k. romersk hälsning, ropat ”sieg heil” m.m. Hovrätten fann att deras agerande gav ”en tydlig koppling till nazismen och till de med nazismen intimt förbundna idéerna om rashat och förakt för vissa mer eller mindre bestämda folkgrupper”, och de dömdes för hets mot folkgrupp (RH 1997:53).

Senare fast rättspraxis grundar sig på dessa fall (jfr bl.a. RH 2000:72). Bland fall från senare år kan följande refereras.

I Örebro tingsrätts mål nr. B 5153-08 hade den tilltalade (en ung man) på uppmaning av Magnus Söderman (då Svenska Motståndsrörelsen, idag Svenskarnas parti) under ”Folkets marsch” (där de flesta sympatiserar med nationalsocialismen) efter Södermans tal sträckt ut sin hand med knuten näve och ropat ”hell seger”, upprepade gånger. En analytiker hos polisen, tillika doktor i religionshistoria (som bedrivit forskning om extrema ideologier), uppgav i rätten att ”hell seger” är en direktöversättning av tyskans ”sieg heil” och betyder ”hälsad vare segern”, dvs. segern över nationalsocialismens fiender. Uppsträckt arm med knuten hand förekommer i flera subkulturer som symbol för olika typer av kamp, men i aktuellt fall uppfattade analytikern agerandet som en modifierad ”nazisthälsning”. Tingsrätten fann att agerandet – mot bakgrund av vad som framkommit om det sammanhang i vilket ord och hälsningar skett – ”uppvisar en tydlig koppling till symbolhandlingar använda av nationalsocialistiska rörelser under 1930- och 1940-talet och att agerandet också är förknippat med idéer om rashat”, och därmed var att betrakta som hets mot folkgrupp (se dom 2009-01-08). Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning (Göta hovrätts dom 2009-02-18 i mål nr. B 230-09).

En ung man som utanför ett uteställe gjort s.k. nazisthälsning med rak framsträckt högerarm och därvid ”medelhögt” skrikit ”heil Hitler” har dömts för hets mot folkgrupp. Jönköpings tingsrätt beaktade att mannen ”känt till Adolf Hitlers idéer och gärning” och ”måste ha insett att en Hitlerhälsning kan utgöra ett uttryck för missaktning för en folkgrupp” (Jönköpings tingsrätts dom 2011-02-24 i mål nr. B 4677-10). Hovrätten gjorde inte någon annan bedömning (Göta hovrätts dom 2011-06-13 i mål nr. B 859-11).

Nordfronts ansvarige utgivare Emil Hagberg dömdes av Stockholms tingsrätt till två månaders fängelse sedan han bland annat publicerat hyllningar till Hitler och nationalsocialismen (se Stockholms tingsrätts dom 2010-06-16 i mål nr. B 714-09). Tingsrätten ansåg att uttalandena var att jämställa med andra uttalanden, såsom ”sieg heil”, som i praxis ansetts uttrycka missaktning för andra folkgrupper, och beaktade även ”det sammanhang i vilket nu aktuella uttalandena publicerats” (Patriot.nu, Svenska Motståndsrörelsens dåvarande webbplats). Rätten påpekade att Hagberg tidigare hade dömts för att i förening med en ”nazihälsning” ha ropat ”sieg heil” eller något liknande på en gata i Stockholm.

En ung man hade burit en tröja med en bild på Hitler och texten ”Adolf Hitler European Tour 1938-45”. Solna tingsrätt skrev: ”En bild på Adolf Hitler har ett starkt symbolvärde och att synligt bära en tröja med Hitlers ansikte och text om en ’European Tour’ under de år andra världskriget pågick, måste anses vara ett sätt att uttrycka missaktning för de folkgrupper som särskilt utsattes för Hitlerregimens förföljelser vid tiden för kriget; i första hand judar men också andra persongrupper har anledning att känna sig träffade.” och dömde mannen för hets mot folkgrupp (Solna tingsrätts dom 2011-10-26 i mål nr. B 6813-11).

Enligt gärningsbeskrivningen i stämningsansökan hade två unga män sagt ”sieg heil” och ”leve nationalsocialismen” och gjort Hitlerhälsning på en buss. ”Med hänsyn till innehållet i den nationalsocialistiska ideologi de lyft fram och uttryckt sympatier för, har de också uttryckt missaktning för folkgrupp” skrev Södertörns tingsrätt (se dom 2012-11-19 i mål nr. B 12951-12). Domen fastställdes av Svea hovrätt 2013-01-25 (mål nr. B 11016-12).