Browse By

Stadgar

Stadgar för Juridikfronten
antagna av konstituerande föreningsstämma och sedermera reviderade

Namn, säte och ändamål

1 §. Juridikfronten är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, med formellt säte i Helsingborg. Föreningen är en fortsättning av den verksamhet som bedrivits organiserat sedan 2009, och som formaliserades i stadgar i januari 2011.

2 §. Föreningens ändamål är att tillse att legitima rättsliga processer inleds och drivs mot personer som i Sverige företräder, eller på annat sätt innehar en tongivande eller betydelsefull ställning i, nationalistiska eller därmed jämförliga organisationer och rörelser, i syfte att belysa och motverka dessas brottsliga och eljest klandervärda gärningar. Föreningen får även ägna sig åt annan opinionsbildande verksamhet relaterad till nationalistisk extremism och brott av smädande eller integritetskränkande karaktär.

Verksamhets- och räkenskapsår

3 §. Föreningens verksamhets- tillika räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Medlemskap

4 §. Varje fysisk eller juridisk person som skriftligen ansluter sig till föreningen, och förklarar sig vilja verka i enlighet med föreningens stadgar, syfte och beslut, samt betalar den medlemsavgift som föreningsstämman har beslutat, kan antas som medlem.

Beslut om att bevilja eller upphäva medlemskap fattas av styrelsen med kvalificerad majoritet om minst tre fjärdedelar av det totala antalet ledamöter. Styrelsen kan neka medlemskap åt den som genom sina uttalanden, sitt samröre med högerextrema eller våldsrörelser, eller genom sitt beteende i övrigt får anses ha motverkat föreningens syfte eller av föreningsstämman understödda beslut, eller på annat sätt skadat föreningen. På samma grunder kan styrelsen eller föreningsstämman utesluta någon som redan har antagits som medlem. I beslut om att neka eller upphäva medlemskap skall det tydligt framgå vilka skäl beslutet grundar sig på. Enbart passivitet kan inte grunda uteslutning.

Medlemskap upphör automatiskt den 1 januari, om medlemmen inte på styrelsens uppmaning har betalat medlemsavgiften under föregående verksamhetsår. Medlemskap upphör även då en medlem har underrättat styrelsens ordförande om utträde.

Alla medlemmar skall finnas upptagna i en medlemsmatrikel, där beträffande fysiska personer i vart fall förnamn, efternamn och person-/samordningsnummer skall anges. Beträffande juridiska personer skall namn och organisationsnummer införas, i den mån sådant nummer finns tilldelat. Medlemmarna godtar genom inträdet i föreningen, att deras personuppgifter behandlas av styrelsen och andra föreningsorgan.

Medlemsavgift

5 §. Medlemsavgift beslutas av föreningsstämman och skall vara minst 1 krona. Stämman får besluta att olika avgifter skall uttas beroende på medlemmens inkomst, huruvida medlemmen är en fysisk eller juridisk person, eller andra liknande omständigheter.

Avgiften gäller mellan en föreningsstämma och nästa. Betalning av medlemsavgift gäller fram till och med nästkommande föreningsstämma. Betalas avgiften trettio eller färre dagar före en föreningsstämma, gäller betalningen fram till och med föreningsstämman efter denna.

Om någon har anhållit om medlemskap och har erlagt medlemsavgift, men inte beviljas medlemskapet, skall avgiften gå åter. Den som har uteslutits ur föreningen kommer inte att återfå erlagd medlemsavgift.

Föreningsstämma

6 §. Den ordinarie föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ, och skall hållas på den plats eller plattform som föregående föreningsstämma har beslutat i verksamhetsårets början, dock senast i mars månad. Styrelsen skall skriftligen kalla varje medlem till stämman, senast en månad före denna. Kallelse får istället ske genom ett av styrelsen beslutat anslag på en webbplats, senast en månad före stämman, om det är känt för medlemmarna att föreningen innehar denna webbplats. I kallelsen skall tid och plats för stämman, samt vad som ska behandlas vid den, anges.

Föreningsstämman är beslutsmässig endast om kallelse har utgått i tid, samt tre medlemmar finns representerade vid den. Skulle färre än tre medlemmar finnas representerade vid stämman, skall styrelsen skicka ut kallelse till ny stämma inom två veckor. Om kallelse inte utgår inom denna tid, eller det vid den nya stämman finns färre än tre medlemmar representerade, skall föreningen omedelbart upplösas.

Varje medlem har rätt att skicka motioner till föreningsstämman. Motionerna skall ha inkommit senast tisdagen två kalenderveckor före stämman. Om en motion innehåller minst ett tydligt yrkande, skall den behandlas av stämman. Styrelsen skall vid stämman yttra sig angående varje motion, och framföra om den önskar att stämman bifaller eller avslår motionen, eller anser den besvarad.

Vid föreningsstämman har varje medlem närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. En juridisk person får närvara genom maximalt två ombud, om inte styrelsen i ett enskilt fall har beslutat om ett högre antal representanter. Föreningens revisor/revisorer och valberedning har, såvida dessa inte är medlemmar, närvaro- och yttranderätt vid stämman. Vid stämman skall möteshandlingarna finnas tillgängliga för den medlem som vill ta del av dem.

Varje medlem har en röst. Röstning genom fullmakt är tillåten. En medlem saknar rösträtt i ärende som rör egen ansvarsfrihet eller arvodering. Beslut fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna, om inte annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgörs en fråga genom lottning. Varje medlem har rätt att – i nu angiven ordning – begära försöksvotering, votering och sluten omröstning, vilken skall verkställas av stämmans ordförande. Beslut som står i strid mot stadgarna, utan att ändra dem, är inte giltiga.

Följande frågor skall alltid behandlas vid ordinarie föreningsstämma: frågan om stämman är stadgeenligt kallad, val av mötesfunktionärer, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse, revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret, frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, eventuella motioner, verksamhetsplan samt budget för innevarande verksamhetsår, val av styrelseordförande, sekreterare, kassör samt eventuella övriga styrelseledamöter, val av valberedning, val av revisor/er, samt fastställande av medlemsavgift.

Minst hälften av den nyvalda styrelsen måste godkännas av den avgående styrelsens majoritet, för att styrelsevalet skall vara giltigt.

Skulle styrelsen, eller någon ledamot av den, inte beviljas ansvarsfrihet, gäller 18 kap. 9 § handelsbalken.
Allt som kan ha betydelse för tolkning och tillämpning av föreningsstämmans beslut skall grundligt antecknas i protokollet över stämman. Röstningsresultat vid votering och sluten omröstning, samt reservationer, skall föras till protokollet. Protokollet skall undertecknas av ordförande, sekreterare och justerare. Stämmoprotokollet skall göras tillgängligt för den medlem som begär detta.

Extra föreningsstämma

7 §. Om styrelsemajoriteten eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det, skall extra föreningsstämma hållas. Kallelse till extra stämma skall utsändas eller anslås minst två veckor före stämman, och i kallelsen ska alla ärenden som ska tas upp vid stämman upptas. Stämman får inte besluta i ärenden som inte finns upptagna i kallelsen. I övrigt gäller för extra föreningsstämmor 6 § 4, 5 och 9 st.

Styrelsen

8 §. Styrelsen är, från det att en ordinarie föreningsstämma avslutas till dess nästkommande ordinarie föreningsstämma avslutas, föreningens beslutande och verkställande organ. Styrelsen leder och företräder föreningen i enlighet med dessa stadgar, etablerad föreningspraxis och föreningsstämmans beslut, och består av minst tre och maximalt elva ledamöter. Till styrelseledamot kan varje medlem, som är en fysisk person, väljas, förutsatt att personen är myndig och rår över sig själv och sin egendom. Styrelsen har möjlighet att adjungera ledamöter utan rösträtt.

Ett styrelsemöte är beslutsmässigt om ordföranden har skickat kallelse till samtliga ledamöter minst fem dagar före mötet, eller på annat sätt delgett ledamöterna att möte skall hållas och vad som skall behandlas vid det, och minst tre ledamöter med rösträtt finns representerade vid mötet. Vid styrelsemöten fattas beslut med enkel majoritet, om inte annat framgår av dessa stadgar. Samtliga styrelseledamöter har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid mötena, och varje ordinarie ledamot har en röst. Röstning genom fullmakt är tillåten, såvida fullmakten lämnats till en annan styrelseledamot. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid förhinder för ordföranden, skall den närvarande ledamot som är äldst anses vara mötesordförande.

Skulle en ordinarie ledamot avsäga sig sitt uppdrag under mandatperioden, skall valberedningen genast tillsätta en ny ledamot i den avgångna ledamotens ställe.

Allt som kan ha betydelse för tolkning och tillämpning av styrelsens beslut skall grundligt antecknas i protokollet över styrelsemöten. Protokoll skall undertecknas av mötesordföranden och mötessekreteraren. Styrelsen skall lämna ut sina protokoll till den medlem som ber om detta.

 Firmateckning

9 §. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

Revision

10 §. Föreningsstämman utser, om detta skulle krävas enligt lag, en eller flera revisorer, som skall granska föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning, samt avge revisionsberättelse vid nästkommande föreningstämma. Revisor får inte vara nära släkt med någon av styrelsens ledamöter.

Stadgeändring

11 §. Dessa stadgar kan ändras endast vid föreningsstämma. För ändring av 1 § såvitt avser föreningens namn, 2 §, 6 § 7 st., 11 § och 12 §, krävs att minst tre fjärdedelar av vid föreningsstämman avgivna röster biträder ändringen, samt att beslutet fattas vid ordinarie föreningsstämma. För ändring av 1 § i övrigt krävs att minst åtta tiondelar av samtliga föreningens medlemmar biträder ändringen.

Upplösning

12 §. Upplösning av föreningen kan beslutas vid föreningstämma, om åtta tiondelar av de vid stämman avgivna rösterna bifaller detta. En enhällig styrelse har emellertid vetorätt mot upplösning i sådant fall. Har det beslutats om upplösning, beslutar föreningsstämman hur föreningens tillgångar skall disponeras. Om föreningen skall upplösas enligt 6 § 2 st. beslutar de tillgängliga styrelseledamöterna om upplösningen, samt hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Tvist

13 §. Uppstår tvist mellan föreningen och en medlem eller f.d. medlem eller flera medlemmar eller f.d. medlemmar, med anledning av dessa stadgar, föreningsstämmans beslut eller styrelsens beslut enligt 4 § 2 st., skall tvisten inte slitas av allmän domstol, utan av en person som parterna gemensamt utser. Personen, som inte får vara medlem i föreningen, skall författa en skiljedom. Förfarandet skall i övrigt gå till som det bestäms i lagen (1999:116) om skiljeförfarande.