Justitiekanslern inleder inte förundersökning p.g.a. Lexbasepubliceringar

Browse By

Justitiekanslern (JK) har idag beslutat att inte inleda förundersökning med anledning av de anmälningar, främst om brottet förtal, som inkommit till JK, med anledning av att sajten Lexbase tillhandahöll alla tingsrättsdomar som meddelats under de senaste fem åren på ett sökbart sätt. JK prövar inte huruvida brott har begåtts (vilket sannolikt är fallet), utan hänvisar i sitt beslut till 5 kap. 5 § brottsbalken, och anger att det inte finns ”sådana särskilda skäl som från allmän synpunkt motiverar ett ingripande genom allmänt åtal”. Justitiekanslersämbetet upprätthåller sin mycket restriktiva praxis. Det enda förtalsåtal som JK-ämbetet har väckt under 2000-talet är det mot Expressen som väcktes år 2006 med anledning av en publicering om en skådespelare (se beslut här). JK:s beslut är begripligt men likväl beklagligt. JK erinrar dock om att de enskilda har möjlighet att väcka enskilt åtal mot den ansvarige för Lexbase.