Viktig förtalsdom mot SD-bloggare fastställs av hovrätten

Browse By

Innan Juridikfronten formellt bildades, blev en nuvarande medlem utsatt för förtal på en Sverigedemokrats blogg. Det påstods bl.a. att medlemmen ”åker runt och kastar sten, skriker och slåss”. Den SD-man vars namn hade angetts i blogginlägget, förnekade i Umeå tingsrätt att han skrivit det, efter att den utpekade väckt talan mot SD-mannen. Mannen sa att bloggen kunde ha blivit ”hackad” eller att någon kunde ha använt hans dator olovligen, och antydde även att den utpekade hade kopplingar till AFA (Antifascistisk Aktion), som ägnat sig åt ”hacking” tidigare. Han påstod även att hans sambo, som också skriver på bloggen, ansvarar för innehållet eftersom hon ägde domännamnet. I förhör inför rätten var SD-mannen bångstyrig och vred. Förhöret fick avbrytas för att SD-mannen blev upprörd. ”Vid några tillfällen under den muntliga förberedelsen blir [svaranden] upprörd på ett sätt som gör att tingsrätten får ta paus för att ge [svaranden] möjlighet att lugna ned sig”, står det i tingsrättens protokoll.

Umeå tingsrätt konstaterade att det faktum att inlägget undertecknades med svarandens namn (och inte med sambons) talade för att svaranden skrivit inlägget. Svaranden skrev bevisligen på den aktuella bloggen, och läsaren ”får anses kunna ta för gott” att den innehavare som undertecknar med sitt namn också skrivit ett blogginlägg. Tingsrätten fann att de ”svepande antydningarna” om kärandens koppling till AFA ”kan lämnas utan avseende i målet”, och att ”inga konkreta fakta” tyder på att någon utomstående skulle ha ”hackat” bloggen eller tagit sig in i svarandens dator. Av svaromålet och förhöret med svaranden vid tingsrätten framgick vidare att ”innehållet i det aktuella [förtalande] inlägget i vissa delar överensstämmer med [svarandens] personliga uppfattning om [käranden]”. Att SD-mannen förtalat käranden ansågs styrkt och SD-mannen dömdes att betala skadestånd till den utpekade.

SD-mannen överklagade, men fick inte prövningstillstånd. Då överklagade han igen, och Högsta domstolen gav honom prövningstillstånd i hovrätten. Hovrätten för Övre Norrland har nu, nära fyra år efter tingsrättsdomen, fastställt tingsrättens dom. Hovrätten anger att den ”delar till fullo de bedömningar tingsrätten gjort”.

Fallet är viktigt, i det att domstolarna har bedömt vad som krävts för att någon i tvistemål ska anses ha begått förtal genom en blogg. När allt talar för att en viss person har skrivit ett inlägg, kan personen uppenbarligen inte skylla på att någon annan teoretiskt sett kan ha skrivit inlägget. Detta är en förnuftig slutsats som bör vara vägledande för fortsatt rättspraxis.