Hovrätten fastställer hetsdom mot Nordfronts ansvarige utgivare

Browse By

Nazistiska Svenska motståndsrörelsens webbplats Nordfronts ansvarige utgivare Fredrik Vejdeland dömdes i juni förra året för hets mot folkgrupp genom publicering av en notis och en läsarkommentar; se detta inlägg. Föreningen Juridikfrontens medarbetare hade anmält uttalandena till Justitiekanslern, som väckte åtal. Vejdeland dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Nu har Göta hovrätt, som gjorde samma bedömning som tingsrätten, fastställt domen. Ett hovrättsråd vill dock ogilla åtalet när det gäller läsarkommentaren, som löd ”Det är rätta takter, det. Vi ska inte heller ta avstånd från våld mot rasfrämlingar på svensk mark”. Domstolsledamoten anser att kommentaren kan tolkas antingen som ”ett uttryck för ett mer passivt förhållningssätt, begränsat till en uttalad ovilja mot att ta avstånd från att personer ur denna grupp utsätts för våld (som det får förstås då närmast i syfte att förmå dem eller andra med denna grupptillhörighet att lämna Sverige)” eller ”som en mer långtgående och positivt uttalad sympatiyttring för, eller till och med uppmaning till, en dylik våldsanvändning”. Trots att ledamoten anser att kommentaren, oavsett tolkning, står ”i strid med värderingar som är grundläggande för svenskt samhällsskick”, menar han att den endast utgör ett hot mot invandrare med den andra tolkningen. I och med att betydelsen är oklar bör åtalet i denna del, enligt hovrättsrådet, ogillas. Juridikfronten, som noterar att hets mot folkgrupp-praxis har mildrats sedan Umeåföreläsningen i NJA 2000 s. 355, har förståelse för den skiljaktiges inställning (jfr även Petter Larsson i Aftonbladet). Även om kommentaren inte tolkas som ett hot, måste påståendet att man ej ska ta avstånd från våld mot ”rasfrämlingar” uppfattas som missaktande för invandrare eller andra folkgrupper än de nordiska. Därmed anser vi att det likväl står klart att hets mot folkgrupp varit för handen i det aktuella fallet.