Möjligheten att få sin sak prövad av en allmän, opartisk domstol riskerar att bli en klassfråga

Browse By

I går, den första juli, trädde en förändring av förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna i kraft. Avgifterna för att väcka talan i domstol har därmed höjts kraftigt. Standardavgiften har ökat med 600 procent och för så kallade småmål eller förenklade tvistemål (FT-mål) har ökat med 100 procent. Istället för 450 kronor, kommer det nu att kosta 2 800 kronor att väcka enskilt åtal eller inleda ett vanligt tvistemål. De s.k. förenklade tvistemålen, som rör ett krav under halvt basbelopp (dvs. idag 22 200 kronor), kommer att kosta 900 kronor att anhängiggöra vid domstolen, istället för 450 kronor. Domstolsverkets webbsida om avgifterna är dock något missvisande. Något som jurister vet, men som inte framgår av webbsidan, är att vissa mål inte kan vara s.k. förenklade tvistemål. Detta gäller t.ex. mål mot massmedier – yttrandefrihetsmål och tryckfrihetsmål. Dessa kan inte handläggas enligt de förenklade reglerna, eftersom de kräver att domstolen har en särskild sammansättning (ett visst antal domare samt en jury). Det kommer alltså alltid att kosta 2 800 kronor att föra talan mot ett massmedium (t.ex. en person som driver en webbsida med utgivnigsbevis), även om målet rör under 22 200 kronor. Föreningen Juridikfronten tycker att avgiftshöjningen, som inskränker allmänhetens tillgång till domstolarna, är anmärkningsvärd och mycket tråkig. Den kommer att leda till att många brottsoffer inte kan beivra brott genom enskilt åtal eller civilrättslig talan, och den kan även få till konsekvens att färre personer vågar väcka talan mot massmedier vid t.ex. förtal. I och med att Justitiekanslern har aviserat att hon inte tänker hjälpa människor med förtalsåtal riskerar samhället att de nazistiska och högerextrema webbsidor, som använder yttrandefrihetsgrundlagen för att sprida sin propaganda, får en ännu större frizon. Även sidor som Lexbase kommer att lättare kunna undgå prövning. Möjligheten att få sin sak prövad av en opartisk domstol, även när det gäller t.ex. mindre grova kränkningar på internet (där skadeståndet oftast blir 5 000 kronor), riskerar att bli en klassfråga. Avgiftshöjningen har tidigare kritiserats av Juridikfrontens ordförande i DN och av professor Mårten schultz och andra jurister. I går kommenterade professor Mårten Schulz saken igen i SR. Jämförelsevis kan sägas att avgifterna för ett småmål i en domstol i delstaten New York är 15 dollar, dvs. strax över 100 kronor. Den som väcker talan i ett amerikanskt småmål har rätt till muntlig förhandling med en ensamdomare, liksom i småmålen i Sverige.