Browse By

Klassikerskyddet används: Svenska Akademien ingriper mot Nordfront

Enligt 51 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), kan en ”myndighet som regeringen bestämmer” ingripa om ett ”litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen”. Denna myndighet kan väcka talan i domstol och domstolen kan meddela förbud vid vite mot återgivandet av verket. Detta är det s.k. klassikerskyddet, som normalt skyddar ”klassiska” litterära och konstnärliga verk som ingen längre har rättigheterna till.

Bestämmelsen har hittills aldrig tillämpats, bl.a. för att det är svårt att avgöra när användningen av ett verk ”kränker den andliga odlingens intressen”. Regeln i fråga syftar till att ”skydda de ideella värdena hos fria verk, särskilt de klassiska mästerverken” (se prop. 1960:17, s 34). För att anses kränka den andliga odlingens intressen krävs att återgivandet av verket uppfattas som kränkande av den bildade allmänheten i stort; med ”kränker” avses i lagtexten grovt stötande åtgärder, och inte travestier och parodier. Enskilda och allmänna intressen sammanfaller ofta, och om verket är betydande kommer ett förfarande som är kränkande för upphovsmannen i regel att samtidigt utgöra en kränkning av den andliga odlingens intressen (se prop. 1960:17, s 278).

Regeringen har genom 6 § upphovsrättsförordningen (1993:1212) utsett Svenska Akademien, Musikaliska akademien och Akademien för de fria konsterna, var och en för sitt område, till sådana myndigheter som kan vidta åtgärder för att skydda klassiska verk.

Föreningen Juridikfronten anmälde i april 2018 nazistiska Nordiska motståndsrörelsens webbplats Nordfront till Svenska Akademien. På webbplatsen återges hela dikter eller delar av dikter författade av Esaias Tegnér, Verner von Heidenstam och Viktor Rydberg, och återgivandena av dessa texter ville föreningen uppmärksamma akademien på. Efter att den dåvarande ständige sekreteraren i akademien Anders Olsson önskat komplettering i ärendet, som åsatts nummer K 01-18, framförde föreningen bl.a. följande:

Det rör sig i de aktuella fallen inte om ett återgivande i något slags parodiskt syfte, utan om ett återgivande av dikter eller diktstrofer i syfte att förhärliga den ”ariska rasen” och främja nazistiska idéer. Återgivandet sker i ett tydligt nazistiskt sammanhang, på samma webbsidor som annan propaganda, tillsammans med nazistisk retorik. […] Nordfront använder strofer om ”arier”, våld, svenska folket m.m. i äldre poesi för att främja en våldsbejakande rasistisk ideologi. Den bildade allmänheten i allmänhet torde uppfatta det aktuella missbruket av klassiska diktverk som grovt stötande. Tillhandahållandet måste således anses kränka den andliga odlingens intressen, särskilt som upphovsmän kan bli ovilliga att framställa kvalitetspoesi om dessa i framtiden obeivrat kan användas i nazistisk propaganda. Någon möjlighet att använda några pressetiska regler mot en nazistisk organisation som medvetet undviker det pressetiska systemet, finns inte heller. Att använda diktverken såsom har skett måste således anses utgöra ett sådant kränkande förfarande varemot ingripande kan ske enligt 51 § URL.”

Därefter inväntade föreningen ”De Adertons” beslut. Kansliansvarig vid Svenska Akademien har nu meddelat föreningen att ”Svenska Akademien beslutade den 10 oktober att ge en advokatbyrå i uppdrag att vidta rättsliga åtgärder mot Nordfront”. Exakt hur Svenska Akademien kommer att förvalta sitt myndighetsuppdrag och hur den nazistiska organisationen kommer att agera, är ännu okänt. Avsnitt följer ärendet.