Browse By

Förberedelse i mål om konfiskation av nazistplakat

Partsrum i Kammarrätten i Stockholm

Som Avsnitt tidigare rapporterat bistår Juridikfronten en privatperson i ett mål om konfiskation av ett plakat där denne pekades ut som ”FÖRBRYTARE!” i samband med Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30:e september 2017. Enligt föreningens mening måste förfarandet anses utgöra förtal.

Göteborgs tingsrätt krävde först personen i fråga på en ansökningsavgift om 2700 kronor som föreningen avrådde honom från att betala eftersom det saknas avgiftsregler för mål om objektiv konfiskation. Målet avvisades följaktligen, men efter överklagan gav Hovrätten för Västra Sverige honom rätt i frågan om ansökningsavgiften och återförvisade målet till tingsrätten.

Tidigare i veckan hölls sedermera en förberedande förhandling i Göteborgs tingsrätt där Juridikfrontens Johan Nordqvist medverkade via videolänk från Kammarrätten i Stockholm och ombudet Robin Enander via videolänk från Umeå tingsrätt. Under förhandlingen – som leddes av rådman Cecilia Hennig – lottades det bland annat fram en jury. Tingsrätten konstaterade också att kravet på att ingen motpart kan delges är uppfyllt. Därmed föreligger förutsättningar för att uppta målet till prövning i sak vid en huvudförhandling. Ombuden gavs å sin huvudmans vägnar en tidsfrist på tre veckor med att komma in med slutgiltig bevisuppgift och utöver detta diskuterades ett potentiellt datum för huvudförhandling under våren.

Avsnitt kommer att återkomma med vidare rapporter och Juridikfronten meddelar att de med tillförsikt ser fram emot att komma vidare med den här processen.