Tingsrättsdom: Willy Silberstein blev förtalad vid nazistdemonstration

Browse By

Den 30 september 2017 demonstrerade nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, i Göteborg. Demonstranterna bar plakat på vilka olika kända svenskar – varav flera personer med judisk bakgrund – kallades ”förbrytare”. Den f.d. journalisten Willy Silberstein var en av de utpekade. Han anmälde plakatet där hans namn och bild förekom. Justitiekanslern, som är ensam åklagare då det gäller brott i tryckta skrifter, fann att plakatet inte var en tryckt skrift, och att hon därför inte var behörig. Vanlig åklagare inledde förundersökning om förtal, men lade ned den eftersom plakatets bärare inte kunde identifieras.

Willy Silberstein vidtog då den ovanliga åtgärden att med hjälp av föreningen Juridikfronten ansöka om att plakatet skulle konfiskeras. Målet hos Göteborgs tingsrätt blev ett mycket ovanligt brottmål tillika tryckfrihetsmål, utan någon person på den åtalades bänk. Först fann tingsrätten att målet inte kunde tas upp utan att Willy Silberstein betalade en ansökningsavgift. Hovrätten kom dock fram till att tingsrättens bedömning var felaktig och att ansökan om konfiskation skulle prövas utan avgift. Efter en huvudförhandling i tingsrätten den 18 april fann en tryckfrihetsjury att plakatet innefattade förtal av Willy Silberstein. De tre juristdomare som tilldelats målet skulle därför pröva om skriften var brottslig och om den kan konfiskeras.

Idag kom tingsrättens dom.

”Genom att på plakatet anges som förbrytare har Vilhelm Silberstein utpekats som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uppgiften är objektivt sett nedsättande för hans anseende i omgivningen. Eftersom plakatet burits omkring vid nämnda demonstration har innehållet fått en vid spridning. Den vidsträckta yttrandefrihet som är grundvalen i vårt demokratiska samhälle medför inte att det varit försvarligt att lämna uppgiften, som för övrigt enligt Vilhelm Silbersteins egna uppgifter och Kriminalvårdens intyg inte synes vara sann. Inte heller den kritikrätt som kan finnas mot offentliga personer berättigar uppgiften. Tingsrätten finner därför, lika med juryn, att plakatets innehåll är brottsligt som förtal”

skriver tingsrätten.

Däremot anser tingsrätten inte att det är övervägande sannolikt eller ställt bortom rimligt tvivel att plakatet har framställts i tryckpress, vilket är en förutsättning för att det ska kunna konfiskeras enligt tryckfrihetsförordningen. Mycket talar för att NMR har tillgång till ett tryckeri, skriver rätten, men detta är inte tillräckligt. Förtalsbrottet är därmed inte ett tryckfrihetsbrott, och ansökan om konfiskation av plakatet avslås av rätten.

– Man får se domen som en delseger. Tingsrättens dom visar att det inte är förenligt med lagen att nazister utpekar enskilda som förbrytare vid sina demonstrationer, säger Benjamin Boman, jurist och ett av Willy Silbersteins tre ombud.

Ombudet Johan Nordqvist tillägger:

– Med den här utgången går det att ställa sig frågan varför polisen inte agerade på plats mot pågående förtal. Både juryn och tingsrätten har funnit att plakatet tveklöst innehöll förtal. Hade polisen på plats identifierat plakatbäraren hade den som spred förtalet kunnat lagföras. Det hade kanske också varit möjligt att med större säkerhet ta ställning till om plakatet var tryckt eller inte.

Willy Silberstein meddelar via sina ombud att det gläder honom att tingsrätten konstaterat att det budskap Nordiska motståndsrörelsen förmedlade var brottsligt. Han kommer dock att överklaga domen, eftersom han alltjämt anser att konfiskation enligt tryckfrihetsförordningen bör beslutas.

– Vi menar att tingsrättens bedömning av vilket beviskrav som ska tillämpas, för huruvida skriften är tryckt eller inte, bör överprövas. Rätten menade att detta måste vara ställt bortom rimligt tvivel, medan vi gjort gällande att beviskravet ska stanna vid övervägande sannolikt. Vi menar också att den bevisning som företetts ger för handen att det är övervägande sannolikt att skriften är tryckt, säger Robin Enander, ombud för Willy Silberstein.

Överklagandet kommer att ställas till Hovrätten för Västra Sverige. Avsnitt kommer att följa den fortsatta utvecklingen i målet.