Rapport från ”Ingrid & Conrad”-rättegången

Browse By

Som Avsnitt tidigare rapporterat har den tidigare podcastduon Ingrid Carlqvist och Daniel ”Conrad” Frändelöv åtalats av Justitiekanslern för brott mot grundlagen.

De drev under en period en nationalistisk podcast med namnet ”Ingrid & Conrad”. Vissa avsnitt sändes live.

Sådan direktutsänd radio – även på internet – kräver enligt bl.a. yttrandefrihetsgrundlagen en ansvarig utgivare, vilket Carlqvist och Frändelöv underlåtit att utse och därefter anmäla till Myndigheten för press, radio och tv. Att inte utse en ansvarig utgivare för sådan verksamhet är straffbelagt.

Åtalet är ett resultat av föreningen Juridikfrontens anmälningar till Justitiekanslern.

Justitiekanslern var generösa i sin första bedömning av ärendet. Carlqvist och Frändelöv fick först en ”varning” från Justitiekanslern där de upplystes om kravet på att utse ansvarig utgivare. Efter att Carlqvist och Frändelöv trots detta struntade i att utse en ansvarig utgivare inleddes förundersökning och åtal väcktes sedermera i december 2018.

I förgår (21/3 2019) ägde huvudförhandling i målet rum vid Helsingborgs tingsrätt. Samhällsmagasinet Avsnitts utsände Martin Tunström bevakade rättegången på plats.

Ingrid Carlqvist och ett antal åhörare. Foto: Martin Tunström

Vid huvudförhandlingen närvarade ett 40-tal åhörare varav merparten verkade vara på plats för att stötta Carlqvist och Frändelöv.

Den ökände gatukonstnären Dan Park, som så sent som i november dömdes för hets mot folkgrupp efter bl.a. anmälningar från Juridikfronten, anlände också till tingsrätten för att ta del av huvudförhandlingen.

Dan Park utanför Helsingborgs tingsrätt. Foto: Martin Tunström

Huvudförhandlingen inleddes med att åklagaren i sin sakframställan gjorde en genomgång av bakgrunden till åtalet genom att bland annat påpeka att Carlqvist och Frändelöv innan åtal väcktes fått en erinran från Justitiekanslern där de anmodades att utse och anmäla en ansvarig utgivare för sina livesända podcast-avsnitt.

När Carlqvist och Frändelöv i förhör fick möjlighet att ge sin syn på åtalet menade Carlqvist att en av anledningarna till att hon inte hörsammade Justitiekanslern uppmaning till att utse en ansvarig utgivare var för att ”den vänsterextrema organisationen Juridikfronten låg bakom anmälan” och att Juridikfronten med ”blåslampa” jagar personer som har en avvikande åsikt. Hon anförde att hon därför fattade misstanke att det var en slags fälla att utse en ansvarig utgivare, eftersom Juridikfronten då skulle återkomma med nya anmälningar.

Carlqvist återgav också inför rätten den konspirationsteori som hon och Frändelöv tidigare framfört i sina podcast-avsnitt, nämligen att Juridikfronten och Justitiekanslern verkar i maskopi.

Beviset för detta är enligt Carlqvist att en handläggare på Justitiekanslern och Juridikfrontens tidigare ordförande kommer från samma norrländska ort.

Carlqvist menade också att hon inte ansåg sig tvungen att utse och anmäla en ansvarig utgivare för att hon fått olika besked i telefonsamtal med en rad myndigheter. Detta menade försvaret uppfyllde kriterierna för ansvarsfrihetsgrunden straffrättsvillfarelse.

Straffrättsvillfarelse är en ansvarsfrihetsgrund som innebär att den som haft en felaktig föreställning om vad som är tillåtet eller inte i undantagsfall kan befrias från straffansvar. Eftersom åtalet mot Carlqvist och Frändelöv föregåtts av en erinran från Justitiekanslern förefaller det dock osannolikt att straffrättsvillfarelse skulle kunna anses föreligga.

Härutöver åberopade försvaret undantagsregeln social adekvans.

Social adekvans är en slags säkerhetsventil inom straffrätten, som inte finns nedtecknad i någon lag, som innebär att olika typer av handlingar som uppfyller kriterierna för en straffbestämmelse ändå anses tillåtna på grund av att de accepteras och uppmuntras av samhället.

Typexempel på detta är förfaranden inom lek, idrott och hälso- och sjukvård som tekniskt sett uppfyller olika straffbud, framförallt misshandel, men ändå anses tillåtna. Carlqvist och Frändelöv menade att denna form av undantag även borde gälla för livesändningar på nätet, eftersom det med den nya tekniken blivit vanligt att livesända på nätet och att de flesta som gör det inte utser och anmäler ansvarig utgivare.

Dom meddelas inom två veckor.