Browse By

Svenska Akademien stämmer Nordiska motståndsrörelsen

Som Avsnitt tidigare kunnat berätta har Svenska Akademien övervägt att vidta rättsliga åtgärder mot Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och deras propagandaorgan Nordfront. Nu har en stämningsansökan skickats in till Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt.

Frågan rör det så kallade klassikerskyddet i upphovsrättslagen och i stämningsansökan framgår att Akademien yrkar att var och en av de ideella föreningarna Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen vid vite om 1 000 000 kr ska förbjudas från att på Nordfront återge vissa utpekade verk.

Ärendet grundar sig i anmälningar från den ideella föreningen Juridikfronten. Redan i april 2018 gjorde föreningen Akademien uppmärksam på att det på Nordfront återges hela dikter eller delar av dikter författade av Esaias TegnérVerner von Heidenstam och Viktor Rydberg.

Efter att den dåvarande ständige sekreteraren i akademien Anders Olsson önskat komplettering i ärendet framförde föreningen bl.a. följande:

Det rör sig i de aktuella fallen inte om ett återgivande i något slags parodiskt syfte, utan om ett återgivande av dikter eller diktstrofer i syfte att förhärliga den “ariska rasen” och främja nazistiska idéer. Återgivandet sker i ett tydligt nazistiskt sammanhang, på samma webbsidor som annan propaganda, tillsammans med nazistisk retorik. […] Nordfront använder strofer om “arier”, våld, svenska folket m.m. i äldre poesi för att främja en våldsbejakande rasistisk ideologi. Den bildade allmänheten i allmänhet torde uppfatta det aktuella missbruket av klassiska diktverk som grovt stötande. Tillhandahållandet måste således anses kränka den andliga odlingens intressen, särskilt som upphovsmän kan bli ovilliga att framställa kvalitetspoesi om dessa i framtiden obeivrat kan användas i nazistisk propaganda. Någon möjlighet att använda några pressetiska regler mot en nazistisk organisation som medvetet undviker det pressetiska systemet, finns inte heller. Att använda diktverken såsom har skett måste således anses utgöra ett sådant kränkande förfarande varemot ingripande kan ske enligt 51 § URL.”

Genom en advokatbyrå skickade Svenska Akademien tidigare i höst ut ett brev till Nordiska motståndsrörelsen där de uppmanades att upphöra med återgivandena innan den 31 oktober. I både poddar och genom artiklar på Nordfront gjorde diverse representanter för NMR genast klart att man inte skulle hörsamma uppmaningen. Akademien har därmed blivit nödgade att ta ärendet vidare och nu väntar den första domstolsprövningen någonsin av bestämmelsen i fråga.