Browse By

Förundersökning om hets och grundlagsbrott

Visa gärna ditt stöd till Juridikfrontens ideella verksamhet via Swish: 123 661 41 19.

Justitiekanslern, JK, har inlett förundersökning om hets mot folkgrupp beträffande innehållet på ett antal olika skivor med kringmaterial, som saluförts via internet. Det rör sig om missaktande invektiv i låtar, om låtar med hyllning till tysk nationalsocialism och om våldsförhärligande låtar om att upprepa Förintelsen, om att judar och homosexuella män är lägre människor, om att homosexuella bör utrotas och om att judar ska mördas. Anmälare är föreningen Juridikfronten.

De svenska mediegrundlagarna innehåller ett mycket starkt skydd för yttrandefriheten. En del av detta skydd är den korta preskriptionstiden när det gäller brott på skivor och i tryckta skrifter som inte återkommer ofta (t.ex. flygblad). Allmänt åtal ska väckas inom ett år från utgivningen – annars är all spridning fri från sådant åtal. (För skrifter som kommer ut fyra eller fler gånger om året är preskriptionstiden bara sex månader.) Justitiekanslern har framhållit ”att det inte är straffbart att för allmänheten spela upp en teknisk upptagning med brottsligt innehåll för vilken åtalspreskription för yttrandefrihetsbrott har inträtt” (beslut 2010-07-20, dnr 3603-10-33). Om JK inte hinner åtala någon för exempelvis hets mot folkgrupp på en skiva inom ett år från utgivningen av skivan är det alltså framöver tillåtet att sprida skivan och spela upp den, även offentligt, trots innehållet. JK är i regel beroende av enskildas initiativ för att upptäcka brott i utgivna alster, varför många brott på skivor och i tryckta alster preskriberas.

För att preskriptionsreglerna inte ska kunna missbrukas krävs att det finns tydliga uppgifter på skivor och tryckta skrifter. Avseende skivorna står det följande i grundlagen: ”Exemplar av tekniska upptagningar ska förses med tydliga uppgifter om vem som har låtit framställa upptagningen, om exemplaren framställs i landet och är avsedda för spridning här. Det ska även anges när, var och av vem exemplaren har framställts.” Straffet för att framställa en skiva eller en tryckt skrift utan att ta med ursprungsuppgifter är böter eller fängelse i högst ett år. Straffet för att sprida en skiva eller en tryckt skrift utan föreskrivna uppgifter (eller med oriktiga uppgifter) är penningböter.

Uppgifterna ska, avseende en skiva, finnas antingen intagna på skivan eller fastsatta på den fysiska skivan, på alla exemplar. Det är inte tillräckligt att uppgifterna finns på ett fodral som lätt kan separeras från skivan.

I beslutet om skivorna framför JK att det kan antas att brott mot grundlagarnas bestämmelser om ursprungsuppgifter har begåtts.