Browse By

Förundersökning om trycksaker med nazisymboler

Efter anmälan från föreningen Juridikfronten har Justitiekanslern inlett förundersökning om tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp, efter att en mängd trycksaker med nazistiska symboler har saluförts via internet. En kammaråklagare i Stockholm har fått uppdrag från JK att genomföra förundersökningen och redovisa resultatet till JK.

Tidigare förundersökningar visar att det har varit svårt att lagföra någon för trycksaker, skivor och dylikt som säljs. Att material verkligen har spritts och vem som spritt materialet kan vara svårt att visa med säkerhet. Till detta kommer att det ibland är svårt att avgöra om en skrift har framställts i en traditionell tryckpress eller på annat sätt. Om framställningen har skett i tryckpress gäller tryckfrihetsförordningen och JK är behörig åklagare, men annars gäller vanlig lag och allmän åklagare är behörig. När JK är behörig gäller kortare preskriptionstid och en åtalad person har rätt att få ansvarsfrågan bedömd av en jury. I rättsfallet NJA 2019 s. 279, ”Plakatet”, där Juridikfrontens representanter var ombud för den som förtalats genom ett plakat, slog Högsta domstolen fast att det ”är tillräckligt att det framstår som mer sannolikt att en skrift är framställd i tryckpress än att så inte är fallet”.