Avpixlat, BBS-lagen och mörkermännens bristande ansvarskänsla

Browse By

Den islamofobiska, Sverigedemokraterna närstående anonyma bloggen Avpixlat har anmälts av Juridikfronten för brott mot 3 § lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor – ofta kallad BBS-lagen. Enligt bestämmelsen ska den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla bl.a. ”lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet”. Detta gör inte Avpixlat. Läs mer om anmälan i Medievärlden och Journalisten.

Redaktionen för högerpopulistiska Avpixlat – som är så pinsamt livrädda för alla former av socialism att de ser Sovjetunionen och DDR i varenda vrå och i varje uttalande gjort av ”svenskfientliga” personer och organisationer (vari även myndigheter inräknas), och därför gärna och ofta drar mer eller mindre krystade paralleller till dessa stater – har idag skrivit om Juridikfrontens anmälan. Till följd av sin nykonservativa hållning har Avpixlatredaktionen komiskt nog betecknat Juridikfronten som ”vänsterliberal” samtidigt som kommunistiska symboler har använts om föreningen. En grundläggande ideologikurs för redaktionen på Avpixlat kanske vore på sin plats?

BBS-lagen är från 1998, och är därmed yngre än samtliga rikets grundlagar. Därmed är den enligt Avpixlat föråldrad (trots att lagar från 1700-talet gäller än). De verklighetsfrånvända huvudmännen för Avpixlat anser att påståendet att Avpixlat är en elektronisk anslagstavla ”är jämförbart med att betrakta en bil som en häst utifrån något gammalt synsätt som bägge som fordon [sic] och utifrån detta synsätt sedan hävda att djurskyddslagen ska omfatta alla bilar, eller i varje fall sådana bilar som man inte gillar”. Dessa nögertomtar (nögern som i den nationella högern), som (liksom sina föregångare) inte förefaller besitta några juridiska insikter att tala om, bortser således från att lagen så sent som år 2011 ansågs tillämplig på WordPressbloggar med kommentarfält, av två enhälliga hovrätter; läs en av domarna här. (Att Avpixlatredaktionen istället för dessa domar hänvisar till ett beslut av Göta hovrätt, som överhuvudtaget inte ens nämner BBS-lagen, och beskriver detta på ett missvisande sätt, ter sig mest förvirrat och okunnigt.) Jurister anser givetvis att BBS-lagen fortfarande gäller; se t.ex. denna artikel och detta utdrag. Och varför skulle lagen inte vara tillämplig på Avpixlat? En elektronisk anslagstavla är enligt 1 § ”en tjänst för elektronisk förmedling av meddelanden” (frånsett e-post och andra interna meddelanden; se 2 §). En blogg med läsarkommentarer – som Avpixlat – har användare som förmedlar offentliga meddelanden till varandra. Nyheter ur Juridikfrontens perspektiv är däremot en blogg som inte tillåter läsarkommentarer.

Syftet med BBS-lagen är inte att ”inskränka yttrandefriheten” – det anges tydligt i förarbetena till lagen – utan att göra någon ansvarig för att ta bort uppenbart lagstridiga inlägg som faktiskt förekommer på webbplatser. Det är nämligen välkänt att man i de allra flesta fall inte kan lagföra den som förövat ett brott genom att skriva ett inlägg och publicera det som en läsarkommentar. Att man inte kan lagföra någon för publiceringen bör dock inte innebära att brottsliga meddelanden – som barnpornografiskt material – ska fortsätta spridas via en webbplats. Uppenbara fall av hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografi, olaga våldsskildring och upphovsrättsintrång, skall därför avlägsnas av tillhandahållaren av tjänsten, när vederbörande får reda på att informationen finns på webbplatsen. Tillhandahållaren ansvarar alltså inte för själva innehållet i användarnas inlägg, och kan inte själv dömas för t.ex. hets mot folkgrupp genom att underlåta att ta bort dem, och möjligheten att yttra sig fritt har således överhuvudtaget inte med lagen – som är en ren ordningslag – att göra (om man inte menar att alla har en ”rättighet” att anonymt begå brott och undgå lagföring). Tillhandahållaren ska ha uppsikt över tjänsten och ”skall lämna information till var och en som ansluter sig till tjänsten om sin identitet och i vilken utsträckning inkomna meddelanden blir tillgängliga för andra användare” – t.ex. om inlägg publiceras direkt eller först efter förhandsgranskning. Med ”information om sin identitet” avses att det ska uppges ”vem som tillhandahåller tjänsten”. ”Tillhandahållaren är den eller de som leder verksamheten där tjänsten erbjuds. Vem eller vilka dessa är får avgöras mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. När många är inblandade i en verksamhet, kan det bli nödvändigt att göra en samlad bedömning av vem eller vilka som har det bestämmande inflytandet över tjänsten” anges i förarbetena. Att servern finns i utlandet är, som vanligt, irrelevant om verksamheten utgår ifrån Sverige.

BBS-lagen är alltså inte förlegad, utan tvärtom ännu mer aktuell idag än 1998, eftersom det idag finns otaliga tjänster för förmedling av elektroniska meddelanden. Just nu pågår en förundersökning på grund av läsarkommentarer på Nordfront.se, vars innehåll en åklagare har bedömt uppenbart utgör hets mot folkgrupp. Även utrikesministerns blogg utreddes för några år sedan jämlikt BBS-lagen, så man kan inte rimligen påstå att lagen är en ”svenskfientlig” lag ämnad att ”tysta obekväma sanningssägare”.

Juridikfronten är givetvis öppna med att föreningen vill att högerpopulisterna börjar ta ansvar för vad de skriver på Internet. Syftet med anmälan är inte att tysta ”den Sverigevänliga folkrörelsen”, utan att göra de namnlösa skribenterna namngivna. Dessutom vill föreningen stoppa spridningen av brottsliga meddelanden, som förtal och hets mot folkgrupp. Vill man, som en webbtidning, erbjuda tipsare och kommentatorer anonymitet och meddelarskydd och åtnjuta straff- och skadeståndsrättsligt ensamansvar för allt som skrivs, får man skaffa utgivningsbevis och ansvarig utgivare, som alla andra gör, både till höger och vänster. Då slipper Avpixlat dessutom oroa sig för personuppgiftslagen, vilken man ondgör sig över att Datainspektionen vill göra sitt jobb och beivra brott emot. Man kan inte gnälla om att man inte ges lagens fulla skydd om man struntar i lagarna. Juridikfronten vill emellertid givetvis inte ”pådyvla” något ”ansvarig utgivarskap [sic]” på Avpixlat; att varje skribent namnges och tar ansvar för sina egna inlägg duger alldeles utmärkt. Med friheten att förmedla nyheter kommer ett ansvar, såväl juridiskt som moraliskt. Rena nazister har haft hyfsen att använda sig av de yttrandefrihetsrättsliga grundlagarna på Internet sedan 1990-talet, och förhandsgranskade sina läsarkommentarer fram till nyligen, men Sverigedemokraternas digitala svans vägrar bestämt att ta minsta tillstymmelse till ansvar. Man måste fråga sig: Varför är Avpixlats redaktion så rädda för att ta ansvar för det som förekommer på sajten, om nu innehållet är lagligt? Varför klarar nazisterna av att stå för vad de skriver, men inte SD-anhängarna? Och varför vågar Avpixlat inte ens ha någon som ansvarar för att ta bort uppenbart brottsliga inlägg?

UPPDATERING 2013-09-06: Avpixlat har ”bemött” vårt genmäle, och vi vill inte vara sämre.

Göta hovrätts beslut

Avpixlats redaktion är uppenbart inte jurister. Det är tråkigt, eftersom vi har jurister och andra juridikskolade i vår förening, och inte vill behöva förklara för motdebattören det som är uppenbart. Vi ska dock göra ett försök. Göta hovrätts beslut (inte dom) från april har inte med tryckfrihetsförordningen att göra, utan hovrätten bedömer vad som är en databas enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Detta är en inte helt okomplicerad fråga. Hovrätten ger verkligen inte redaktionen för en webbtidning ansvar för icke förhandsgranskade kommentarer. Beslutet handlar överhuvudtaget inte om det. Hovrätten skriver att de omodererade kommentarerna får hela databasen att falla utanför YGL, detta för att en databas enligt YGL bara får kunna ”ändras endast av den som driver verksamheten”. Detta innebär att var och en – även journalister – ansvarar för sina egna inlägg, och inte den ansvarige utgivaren. På Avpixlat gäller dock detta redan nu, i och med att det inte finns någon ansvarig utgivare. För innehållet i omodererade kommentarer ansvarade – redan före beslutet – kommentatorerna själva (och anslagstavlans tillhandahållare har bara ett raderingsansvar enligt BBS-lagen). Beslutet innebär alltså ingen ändring av detta. För övrigt anser Juridikfronten, som vissa experter, att beslutet är fel, och håller med Justitiekanslern. Givetvis har vi läst alla dokument i fallen, eftersom vi har varit part i dem. Vi håller alltså med om att beslutet är dåligt, men på andra grunder än Avpixlat, som uppenbart inte förstår beslutet. BBS-lagen gäller helt oavsett Göta hovrätts beslut, som inte ens nämner BBS-lagen.

PUL och jurisdiktionsfrågor

När det personuppgiftslagen, som Juridikfrontens polisanmälan inte har handlat om, kan det konstateras att denna lag inte bara tillämpas på aktörer med säte i Sverige (se t.ex. detta), vilket även gäller andra lagar. Jurisdiktionsfrågor är komplicerade och behandlas inte här. Angivelsen av WordPress i anmälan var mest ett sätt att uppmärksamma rättsväsendet på att det kan finnas personer som har kännedom om redaktionens säte och medlemmar. Juridikfronten är inte tekniker. Att just WordPress kanske inte har kännedom om vem som driver Avpixlat, är sekundärt. Det rör sig om en kort polisanmälan – inte om en rättsutredning; vad som är sant och rättsligt relevant är inte upp till oss att redovisa, utan en polisanmälan har samma funktion som ett tips för en tidningsredaktion. Huruvida eventuella brott på Avpixlat (som riktar sig till svenskar, på svenska) kan beivras i Sverige, är helt enkelt upp till det svenska rättsväsendet att avgöra. Kanske borde Juridikfronten dock istället ha nämnt Kent Ekeroth?

BBS-lagen

Juridikfronten sysslar inte med några ”rättshaveristiska trakasserier”. Den som inbillar sig det borde läsa vad en rättshaverist  egentligen är, och inte använda ordet i betydelsen ”den som använder juridiken till något jag inte gillar”. Juridikfronten har endast påtalat att Avpixlat enligt föreningens mening bryter mot lagen genom att inte ge användarna någon upplysning om vem som står bakom webbplatsen. Detta leder i sin tur till att ingen kan hållas ansvarig för att det eventuellt finns brottsliga inlägg kvar bland läsarkommentarerna. Självklart har Juridikfronten inte på något sätt låtit ”antyda att [Avpixlat] bryter mot lagar genom att inte ha utgivningsbevis och ansvarig utgivare” (än mindre att just WordPressbloggar skulle behöva utgivningsbevis). En namngiven BBS-ansvarig krävs dock enligt BBS-lagen, oavsett bloggens typ, så länge det förekommer att användare förmedlar offentliga meddelanden till varandra. Att lagen är från 1998 förhindrar inte detta. Kan Avpixlat anföra en enda jurist som i det offentliga hävdat att lagen, på grund av att den är femton år gammal, inte kan tillämpas idag – trots att den faktiskt tillämpas?

Juridikfronten har full förståelse för Avpixlats beslut att tillåta omodererade kommentarer. Det har Juridikfronten själv gjort. Med omodererade kommentarer kommer dock, som sagt, ett ansvar enligt BBS-lagen, att identifiera sig som BBS-tillhandahållare och ta bort uppenbara brottsligheter. Varför är ingen villig att ta detta ansvar? En BBS-tillhandahållare är inte någon ansvarig utgivare, så varför är Avpixlat så rädda för att ha en öppen sådan? Om redaktionen nu verkligen är bosatt utomlands och driver verksamheten därifrån, i enlighet med där gällande rätt, finns väl ännu färre skäl för anonymitet? Avpixlat har en närmast sjuklig förkärlek för att kalla sina meningsmotståndare för ”antidemokratiska”, men hör det inte till grunden i en demokrati att var och en tar ansvar för det den säger och skriver, under eget namn (om ingen ansvarig utgivare finns)? Är inte öppenhet en förutsättning för det demokratiska samtalet? Juridikfronten är öppna med vilka vi är.