Willy Silberstein och Juridikfronten vinner i Högsta domstolen

Browse By

Idag kom Högsta domstolens dom i målet om det plakat, där medieexperten Willy Silberstein utpekades som ”förbrytare”, som en nazist bar vid Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg i september 2017. Plakatet har inte kunnat undersökas tekniskt. Eftersom gärningsmannen var okänd och det därför inte blev något åtal, tog Silberstein hjälp av Juridikfronten och krävde att plakatet skulle konfiskeras enligt tryckfrihetsförordningen, av Göteborgs tingsrätt. Konfiskationsmål är mycket sällsynta, om de ens förekommer. Därför ville tingsrätten först ta ut en ansökningsavgift från Silberstein, men hovrätten slog fast att något stöd för att ta ut en sådan inte fanns, och målet togs upp vid tingsrätten.

En tryckfrihetsjury och tingsrättens och hovrättens lagfarna ledamöter fann att Silberstein visserligen blev förtalad genom plakatet, men domstolarna ansåg att det inte kunde konfiskeras eftersom det inte var ställt bortom rimligt tvivel att plakatet framställts i tryckpress. Framställning i tryckpress är i regel ett krav för att tryckfrihetsförordningen ska kunna tillämpas på en skrift. Högsta domstolen kommer nu fram till att frågan om skriften är tryckt ska prövas redan vid förberedelsen av ett mål, och att det räcker med att domstolen finner att det är ”framstår som mer sannolikt att en skrift är framställd i tryckpress än att så inte är fallet”. HD skriver även att den bevisning som åberopats i målet – bl.a. ett sakkunnigutlåtande från en tryckeriägare i Linköping och flera beslut av Justitiekanslern om en mängd andra NMR-skrifter som varit tryckta – ”har sådan styrka att det vid en samlad bedömning framstår som mer sannolikt att plakatet är framställt i tryckpress än att så inte är fallet”.

Eftersom domstolarna prövade målet på ett felaktigt sätt och dessutom inte prövade själva frågan om konfiskering, skickas målet tillbaka till Göteborgs tingsrätt ”för fortsatt behandling”. I ett pressmeddelande skriver HD att man ”återförvisar målet till tingsrätten för prövning av om konfiskering ska ske”.

– Domen måste ses som en seger, inte bara för vår klient, utan även för skyddet av människors rätt till personlig integritet i stort. Domen innebär också en ökad möjlighet att ta sig an förtal och uthängningar av det slag som organisationer som Nordiska motståndsrörelsen inte sällan ägnar sig åt, säger Johan Nordqvist, ordförande för föreningen Juridikfronten och ett av Willy Silbersteins ombud, till Avsnitt.