Willy Silberstein och Juridikfronten vinner igen: Nazistiskt plakat konfiskeras

Browse By

Medieexperten och tidigare journalisten Willy Silberstein var en av de personer som pekades ut som ”förbrytare” på stora plakat som bars vid nazistiska Nordiska Motståndsrörelsens, NMR, demonstration i Göteborg den 30 september 2017. En förundersökning om förtal inleddes. Någon ansvarig för plakatet kunde dock inte identifieras.

Willy Silberstein ansökte, med hjälp av ombud från föreningen Juridikfronten, om att Göteborgs tingsrätt skulle konfiskera skriften enligt tryckfrihetsförordningen. ”Konfiskering innebär att alla exemplar av skriften som är avsedda att spridas ska förstöras. Konfiskering innebär även att åtgärder ska vidtas så att formar, stenar, stereotyper, plåtar och annan liknande utrustning som kan användas uteslutande för tryckning av skriften inte kan missbrukas” står det i 7 kap. 26 § tryckfrihetsförordningen. Det är förbjudet att sprida en tryckt skrift som förklarats konfiskerad, enligt 6 kap. 6 § samma grundlag.

Tingsrätten avvisade först ansökan för att ingen ansökningsavgift betalats, men efter att hovrätten återförvisat målet (eftersom ingen ansökningsavgift ska betalas i dessa mål) fann en tryckfrihetsjury och tingsrättens tre domare att det var fråga om förtal. Tingsrätten och hovrätten ansåg dock inte det bevisat att plakatet var en tryckt skrift, och bara tryckta skrifter kan konfiskeras. Högsta domstolen fann dock i april förra året att det var fråga om en tryckt skrift, och skickade tillbaka målet till tingsrätten.

I januari i år hölls en ny huvudförhandling, och därefter fann en ny tryckfrihetsjury att plakatets innehåll innefattade förtal av Willy Silberstein. Vid förhandlingen framförde Willy Silberstein genom sina ombud att NMR har fortsätt att smäda honom genom inlägg på sin webbplats Nordfront. Det framfördes även att man återfunnit plakaten på en gård som tillhör en s.k. nästeschef i NMR. Ett intyg från Kriminalvården om att Willy Silberstein inte finns i myndighetens register visades upp.

Idag kom tingsrättens slutliga dom. Plakatet förklaras konfiskerat. Tingsrätten konstaterar inledningsvis att plakatet är en tryckt skrift som burits omkring vid en demonstration och därigenom har blivit utgiven. Av utredningen framgår att ingen ansvarig har kunnat identifieras, och som målsägande har Willy Silberstein rätt att ansöka om konfiskering.

I fråga om förtal hänvisar tingsrätten till Svenska akademiens ordbok och anger att Willy Silberstein ”har pekats ut som förbrytare på plakatet och har därmed utpekats som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt”. Det saknas anledning att utgå från annat än att uppgiften på plakatet inte är sann, och det har inte framkommit några omständigheter som talar för att det skulle vara försvarligt att lämna uppgiften. ”Inte heller den kritikrätt som kan finnas mot offentliga personer berättigar uppgiften” skriver tingsrätten. Därför anser tingsrätten, i likhet med juryn, att plakatets innehåll är brottsligt som förtal.

Till sist skriver rätten: ”Tingsrätten har bedömt att plakatet innefattar tryckfrihetsbrott och det föreligger därmed förutsättning att besluta om att plakatet ska konfiskeras. Vidare framgår det av utredningen att plakatet efter demonstrationen har bevarats av NMR och att NMR fortsatt smäda Vilhelm Silberstein, vilket medför att det finns risk för att plakatet används på nytt. Med hänsyn till detta samt att det inte föreligger några hinder mot konfiskering beslutar tingsrätten att skriften ska konfiskeras.”

– Domen ger en viktig upprättelse, inte bara för Willy Silberstein, utan för alla som utsattes för liknande brott i samband med NMR:s demonstration. Domen är också en landvinning för den personliga integriteten. Förhoppningsvis banar detta väg för liknande processer i fortsättningen. Nazisterna och andra ljusskygga aktörer bör fås att begripa att denna typ av angrepp aldrig är acceptabla, säger Robin Enander, ett av Willy Silbersteins ombud, till Samhällsmagasinet Avsnitt.