JK inleder inte förundersökning mot Nordfront – trots att brott anses föreligga

Browse By

Som Samhällsmagasinet Avsnitt tidigare rapporterat väckte Justitiekanslern (JK) nyligen åtal mot Nordfronts ansvarige utgivare, Emanuel Lärkestål, för 103 fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Det är det största åtalet för hets mot folkgrupp i svensk rättshistoria och då bör tilläggas att åtal redan innan dess hade väckts mot Lärkestål avseende ytterligare fyra fall. Samtliga åtalspunkter går att härleda till anmälningar från Juridikfronten.

I tisdags (15/4) meddelade JK beslut om att inte inleda förundersökning avseende ytterligare 45 publiceringar Nordfront som Juridikfronten anmält. I två av fallen ansågs inte brott föreligga.

I resterande 43 fall konstaterar JK att publiceringarnafår anses innefatta yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp” men väljer anmärkningsvärt nog att ändå inte inleda förundersökning.

Detta motiveras med hänvisning till rättegångsbalkens bestämmelser om åtalsunderlåtelse, som medger möjlighet till förundersökningsbegränsning ”under förutsättning att något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts och den misstänkte begått annat brott och det utöver påföljden för detta brott inte krävs påföljd med anledning av det föreliggande brottet”.

Avslutningsvis refererar JK till det åtal som nyligen väckts och konstaterar att ”de nu aktuella publiceringarna är av i princip samma slag och har i allt väsentligt publicerats innan åtalet väckts. Det finns mot denna bakgrund skäl att med stöd av de nämnda bestämmelserna i rättegångsbalken underlåta att inleda förundersökning”.

De publiceringar som JK valde att inte inleda förundersökning om har varit del av ett antal olika anmälningar som Juridikfronten inkommit med under årets gång. Över hälften av publiceringarna i fråga har anmälts i februari och mars, veckor eller månader innan åtal väcktes den 19 april. Resterande anmäldes två dagar efter att stämningsansökan inkommit.

Nordfront är nazistiska Nordiska motståndsrörelsens propagandaorgan och båda dess tidigare ansvarige utgivare, samt den ansvarige utgivaren för sidans föregångare, patriot.nu, har dömts för hets mot folkgrupp. Även i de fallen stod Juridikfronten för de anmälningar som senare ledde till fällande domar.

Även om merparten av det material som publiceras på Nordfront faller inom yttrandefrihetens gränser, går det inte att konstatera annat än att hets av straffbar karaktär, inte minst mot judar, förekommit på sidan så länge den existerat. Organisationen som står bakom sidan beskrivs av Säkerhetspolisen som militant och har som uttalad ambition att störta nuvarande statsskick genom radikal kamp. Merparten av både de publiceringar som det stundande åtalet omfattar, och de publiceringar som JK nu valt att inte inleda förundersökning om, rör innehållet i vad som på Nordfront uppges vara ”kamprapporter”.

– Justitiekanslerns beslut är minst sagt beklämmande. Att påstå att det inte skulle finnas ett väsentligt allmänt intresse i att till fullo beivra systematisk publicering av straffbar hets från ett nazistiskt propagandaorgan ter sig direkt stötande, säger Juridikfrontens ordförande Johan Nordqvist i en kommentar till Avsnitt.

Även sedan åtal väckts har Nordfront fortsatt publicera material av samma slag som åtalet omfattar, vilket nu till synes kommer tillåtas fortgå med JK:s goda minne.

Det saknas möjlighet att begära omprövning av beslutet i fråga. Däremot kan JK själv ompröva sitt beslut och Juridikfronten inkom tidigare i veckan med en uppmaning till JK om att överväga en omprövning av ärendet. Avsnitt lär få anledning att återkomma i ämnet.